Здоровий способ життя

Сучасна молодь вкрай неграмотна в питанні здорового способу життя. Наркоманія, паління, вживання алкоголю, токсикоманія — часто це вбачається кращим дозвіллям серед певної частини юнаків та дівчат Процес гуманізації сучасного суспільства потребує виявлення можливих умов, шляхів, механізмів соціально-виховної здоровий способ життя з молоддю. Нове покоління незалежної України виросло в умовах становлення ринкової економіки. Воно суттєво відрізняється від попередніх і має свої цінності та пріоритети, з якими потрібно рахуватися. Здоровий способ життя дозвілля є одним із важливих завдань на шляху соціалізації молоді, адже здоровий способ життя, якій присвячено здоровий способ життя час, конструктивно впливає на формування особистісних якостей: інтелектуальних, моральних, культурних, на фізичний розвиток молодого покоління. Нереалізованість надлишку вільного часу, відсутність сформованості культури дозвілля призводить до посилення негативних процесів у молодіжному середовищі вживання алкоголю, наркотиків, спроби суїциду, агресія. Проблема соціалізації молоді та підлітків сьогодні стоїть досить гостро у всьому світі, і викликає інтерес педагогів, вчених, соціальних працівників багатьох країн. На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямом виховного процесу є формування у дітей та учнівської молоді моральних цінностей, що виробила цивілізація протягом тисячоліть свого існування. Молодь здоровий способ життя неграмотна в питанні здорового способу життя. Наркоманія, паління, вживання алкоголю, токсикоманія — часто це вбачається кращим дозвіллям серед певної частини юнаків та дівчат. Роботу по формуванню здорового способу життя слід розвивати і вдосконалювати відповідно до вимог, що ставить перед нами сьогодення. А для цього доцільно вивчати, переосмислювати і перебудовувати різні ділянки культурно-освітньої роботи, впроваджувати вітчизняні новаторські ідеї, світовий досвід. Формування здорового способу життя є набагато ефективнішою й економічно доцільнішою стратегією, ніж постійне збільшення витрат на лікування наслідків нездорового способу життя, яке не забезпечує бажаного результату. Такими засадами є, передусім, основні положення Оттавської хартії з пропаганди здорового способу життя, прийнятій на І Міжнародній конференції з пропаганди здорового способу життя, проведеній в Канаді 1986 р. Сучасна наука розглядає здоров'я особистості як складний феномен глобального значення, котрий містить філософський, соціальний, економічний, біологічний, медичний аспекти і виступає як індивідуальна й суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, яке, у свою чергу, постійно змінюється. Тобто, за сучасними уявленнями, уже не розглядається як суто медична проблема. Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише малу частину феномена здоров'я. Здоров'я — поняття здоровий способ життя. Це не лише відсутність хвороб, але й високий рівень пристосування, благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини. На сучасному етапі виділяють такі складові здоров'я людини: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте. Всі аспекти здоров'я людини однаково важливі й здоровий способ життя у взаємозв 'язку. Фізичне здоров'я здоровий способ життя — це такий стан організму, коли показники основних систем перебувають в межах фізіологічної норми і адекватно змінюються під час взаємодії людини з довкіллям. Інтелектуальне здоров'я охоплює норму структурно-функціонального базису інтелекту, який здоровий способ життя в нормальному рішенні різноманітних завдань вербально-логічної та логічно-алгоритмічної взаємодії з оточуючим середовищем. Емоційне здоров'я — це уміння управляти своїми переживаннями, а психічне здоров'я визначається за здоровий способ життя ставлення до себе, друзів і до потреб життя. Соціальне здоров'я — повага до духовних цінностей своєї сім'ї, свого народу, всього Людства. Здоров'я особистості — це самовдосконалення і саморозвиток, самооцінка і свобода, здатність бути особистістю. Здоров'я дітей — основа розвитку держави. Тому саме медичні аспекти збереження здоров'я мають істотно більше значення в здоровий способ життя, ніж у подальших вікових групах. А негативні тенденції істотно впливають на ефективність навчально-виховного процесу. Більш того, питання здоров'я населення України в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує національній безпеці держави. Тому в даний час заклик: "Щоб вижити, Світ повинен встановити здоровий спосіб життя! Покращити таке становище можна через застосування нового підходу до формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному підході збереження здоров'я, тобто враховували всі його аспекти. Важливо також, щоб вони опиралися на активізацію участі в даному процесі молоді та дітей. Мова йде про те, щоб не дорослі ініціювали таку роботу, а самі діти та молодь. Саме від їхньої активності й буде залежати успішність поширення здоровий способ життя "здоровим бути модно, стильно і красиво". Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров'я, здоров'я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування здоровий способ життя і навичок зміцнення та збереження здоров'я, виконання практичних дій здорового способу життя. Основними цілями роботи по пропаганді здорового способу життя є: - формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя культури здоров'я; - знайомство молоді з основами здорового стиля життяформування здоровий способ життя стилю здорового життя, здійснення профілактичної роботи за негативними проявами; - формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя, формування творчої особистості здібної до саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації молоді. Навчання здоровому образу життя повинно бути системним і повинна сприяти гармонійному розвитку психофізичних здібностей молоді. Воно не зводиться до періодичного спрямування на освідомлення здорового способу життя як колективної цінності. Така робота передбачає: по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і розробки методів оцінювання здоров'я індивіда; по-друге, формування свідомості і культури здорового способу життя; по-третє, розробку методик здоровий способ життя молоді здоровому способу життя. Далі, упровадження соціальних програм культивування здорового способу життя і збереження здоров'я, і нарешті, розробку і впровадження моніторингу здорового способу життя молоді. Таким чином, складаються певні етапи у навчанні учнів здоровому способу життя. У здоровий способ життя з цим педагоги разом з учнями та їх батьками ставлять перед собою мету: - прагнути істотного поліпшення ситуації для збереження здоровий способ життя зміцнення психічного, фізичного і соціального здоров'я молодих людей; - створити умови для його поліпшення, використовуючи традиції та досвід; - прагнути того щоб кожен учень розвивав свої природні здібності, знайшов своє місце у здоровий способ життя. Головною метою є формування свідомого ставлення до особистого здоров'я, навколишнього середовища і здоров'я інших людей. Визначено, що найпопулярнішими формами роботи щодо формування здорового способу життя в молодіжному здоровий способ життя стали інноваційні методики, такі як інтерактивні театри, молодіжні лекторські групи, спікерські бюро, тощо. На даному етапі важливим досягненням є заохочення певної категорії молоді до участі в програмах щодо дотримання здорового образу життя. В ході підготовки передбачаються заняття спрямовані на розвиток тренерських та лекторських навичок. До роботи з волонтерами залучаються провідні спеціалісти: лікарі, педагоги, представники державних і недержавних організацій, які займаються профілактичною роботою. Підтримка молодих громадян у сфері охорони здоров'я, профілактика асоціальних явищ, формування здорового способу життя є системою зміцнення здоров'я молодих громадян, формуванню потреби в молоді в здоровому способі життя. Реалізація даного напрямку передбачає: 1. Підтримка суспільно значимих ініціатив, суспільно-політичної діяльності молоді, молодіжних і дитячих громадських об'єднань є системою заходів державної підтримки громадських ініціатив молодіжних громадських об'єднань, суспільно-корисної діяльності молодих громадян, їх громадських об'єднань, із створення умов для реалізації творчої активності, потенціалу молодих громадян у всіх сферах громадського життя. Реалізація даного напрямку передбачає: 1. Перераховані вище проблеми існують в українському суспільстві не перший рік. Українська молодь ХХІ століття соціалізувалася в умовах незалежної демократичної держави — вона більш незалежна, здоровий способ життя, безкомпромісна. Їй притаманна здатність до самостійного вирішення своїх проблем. В той здоровий способ життя час суспільство, як і багато років тому, намагається опікувати молодь та нав'язувати свої шляхи вирішення проблем молодіжного середовища. Вирішення цих проблем вимагає координації зусиль багатьох державних структур, активізації здоровий способ життя участі та громади. Для їх вирішення необхідно перейти від політики вирішення проблем молоді державними структурами до активізації самої молоді на вирішення власних проблем за допомогою держави. Держава та суспільство мають забезпечити випереджальну та інноваційну участь у державотворчих процесах, забезпечити духовні, фізичні й культурні потреби молоді, рівні можливості для розкриття творчого, професійного, інтелектуального потенціалу молоді, набуття молоддю соціального досвіду, формування вміння жити в громадянському суспільстві, підтримку сімей, конкурентоздатність на ринку праці, якісну освіту, формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій, патріотизму, національної і громадської свідомості серед молоді, яка б могла забезпечити безперервність розвитку держави Україна, базуючись на державних і національних цінностях. Практика фізичної культури та спорту є ефективним засобом здоровий способ життя здорової молодої особистості. Дозвілля є одним з важливих чинників для молоді, її відпочинку, самореалізації, оздоровлення, розширення світогляду. Результатами на державному та місцевому рівні стануть: - молодь отримує можливість впливати на рівень якості власного життя згідно найвищих міжнародних здоровий способ життя. Це в свою чергу підвищить індекс людського розвитку здоровий способ життя Україні; - ліквідація споживацького ставлення до молоді; - зростуть самостійність та самодостатність молодої особистості; - у сфері культури буде знята проблема передачі цієї сфери на відкуп індустрії розваг, що призводить до прагнення отримання молоддю благ за всяку ціну та культивування примітивних людських інстинктів, формування сумнівних ідеалів; - очікується випереджальний розвиток молодіжного громадського сектору, що сприятиме формуванню потужного національного потенціалу; - молодь відчує власні здоровий способ життя, роль та свої перспективи у побудові майбутнього; - у духовно-ідеологічній та виховній сферах буде ліквідовано повчально-опікунське та авторитарно-догматичне ставлення, відсторонений погляд на молодь як соціально пасивну маргіналізовану групу. Все це змінить якісні характеристики молодіжного сектору — відбудеться поступ у розвитку інноваційного потенціалу молоді, що забезпечить природні, демократичні та справедливі умови розвитку в Україні для кожної молодої людини й буде найкращим стимулом до формування її як конкурентноздатної особисті. Такий підхід дасть можливість сформувати стратегічну ціль української молоді, спрямовану на формування відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і майбутнього держави. Слід визнати, що існує істотний розрив між здоровий способ життя завданнями, з одного боку, й наявним інструментарієм ведення такої політики — з іншого. Зазначений розрив збільшується внаслідок інерційного мислення регіональних суб'єктів молодіжної політики, а також через відсутність реальної координації між їх діями й ініціативами центральних органів виконавчої влади. Необхідно розпочати розглядати молодь як активну суспільну силу і здоровий способ життя ресурс розвитку України. Це в сучасних умовах вимагає виділення молодіжної здоровий способ життя як один з основних загальнонаціональних пріоритетів. В цілому, сучасна ситуація в державі та суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на формування цілісної стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих не тільки на збереження рівня життя населення, але й на суттєве підвищення соціальних стандартів. Це системна робота, вона вимагає від нас особливих зусиль. Потрібно здійснити низку заходів, спрямованих на посилення законодавчих обмежень і заборон щодо куріння та вживання алкоголю у громадських місцях, реклами відповідних торгових марок; здоровий способ життя часу продажу алкоголю, посилення відповідальності за продаж тютюнових та алкогольних виробів неповнолітнім. Слід пам'ятати, що будь-яка робота щодо пропаганди здорового способу життя направлена на вирішення важливої задачі, основна мета якої — збереження майбутнього нації! Лозовицький Олександр Здоровий способ життя, кандидат політичних наук, науковий директор ВГНО "Експерти України" Аналитика ksuhik, 29. Але в більшості випадків, особливо що стосується молоді, ми цього не розуміємо. Ми починаемо цінувати свое здоровья коли часто вже буває занадто пізно. Здоровий способ життя по разделам 19 97 49 196 22 360 162 142 280 553 472 1059 360 126 47 544 60 Разработка и поддержка — Всеукраинская общественная научная организация "Эксперты Украины". © Все права защищены. Использование материалов портала разрешается при условии ссылки для Интернет-изданий — гиперссылки на.